Home / Tin Tức / Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật

Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật

Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

Hôm nay https://congdongchungcu.com/ sẽ trình bày về chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

Các loại công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng: Công trình dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông trong đô thị (trừ công trình đường sắt đô thị, cầu vượt sông, đường quốc lộ qua đô thị

 

 

1- Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả:

– Nơi tiếp nhận: Sở Xây dựng.x

– Địa chỉ: Số 59 – Lý Thường Kiệt – thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình.

2- Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả:

Trong giờ hành chính vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

3- Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Người đề nghị thẩm định (chủ đầu tư hoặc tổ chức được giao làm chủ đầu tư hoặc người được chủ đầu tư ủy quyền bằng văn bản) nộp hồ sơ đề nghị thẩm định tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Xây dựng.

+ Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Số 59 Lý Thường Kiệt – Đồng Hới – Quảng Bình.

+ Thời gian nhận hồ sơ và kết quả: Giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết).

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra sự đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ; đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định, Sở Xây dựng ghi giấy đề nghị sửa đổi/bổ sung; khi hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.

Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho chủ đầu tư và 01 bản lưu tại Sở Xây dựng.

– Bước 2: Trong thời gian năm (05) ngày làm việc, Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét, gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định đến người đề nghị thẩm định (nếu cần, việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu một (01) lần trong quá trình thẩm định) hoặc trả lại hồ sơ trình thẩm định, trong đó hướng dẫn rõ nội dung hồ sơ cần bổ sung hoặc nêu rõ lý do từ chối thực hiện thẩm định theo quy định. Trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Sở Xây dựng, nếu người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ sung hồ sơ thì Sở Xây dựng dừng việc thẩm định, người đề nghị thẩm định trình lại khi có yêu cầu.

Trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu thực hiện thẩm định (khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ), Sở Xây dựng có trách nhiệm đối chiếu với các quy định hiện hành để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến các lĩnh vực của Báo cáo kinh tế – kỹ thuật/Báo cáo kinh tế – kỹ thuật điều chỉnh hoặc thiết kế /thiết kế điều chỉnh (nếu cần).

Trường hợp Sở Xây dựng không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn và ký kết hợp đồng với tư vấn thẩm tra phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá mười (10) ngày. Sau khi có kết quả thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá đối với báo cáo kết quả thẩm tra do tư vấn thực hiện trước khi gửi đến Sở Xây dựng để thẩm định. Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện thẩm tra thì chủ đầu tư phải có văn bản thông báo đến Sở Xây dựng để giải trình lý do và đề xuất thời gian thực hiện.

– Bước 3: Sở Xây dựng tổng hợp các ý kiến tham gia, căn cứ các quy định hiện hành để thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật/Báo cáo kinh tế – kỹ thuật điều chỉnh hoặc thiết kế, dự toán/ thiết kế, dự toán điều chỉnh (nếu cần thiết Sở Xây dựng sẽ tổ chức Hội đồng thẩm định có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức có liên quan) và hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ (thông báo kết quả thẩm định, thông báo phí) đồng thời chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

Trong trường hợp sau khi có ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức có liên quan và qua thẩm định của Sở Xây dựng (hoặc qua Hội đồng thẩm định) nếu hồ sơ có những lỗi, sai sót không thể đưa ra kết quả thẩm định thì Sở Xây dựng tiếp tục yêu cầu người trình thẩm định bổ sung, sửa đổi hồ sơ trong thời hạn hai mươi (20) ngày. Quá thời hạn nêu trên mà hồ sơ chưa được khắc phục thì Sở Xây dựng dừng việc thẩm định, người thẩm định trình thẩm định lại khi có yêu cầu.

– Bước 4: Chủ đầu tư nộp lệ phí và nhận thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật/Báo cáo kinh tế – kỹ thuật điều chỉnh hoặc thiết kế, dự toán/ thiết kế, dự toán điều chỉnh, kèm theo 01 hồ sơ (thuyết minh và bản vẽ thiết kế đã được chỉnh sửa, hoàn thiện) có đóng dấu thẩm định của Sở Xây dựng trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Xây dựng theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận hồ sơ hoặc qua đường bưu điện. Người đề nghị thẩm định có trách nhiệm nộp bản chụp (photocopy hoặc file PDF) thuyết minh và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình đã đóng dấu thẩm định cho Sở Xây dựng.

4- Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở làm việc Sở Xây dựng hoặc gửi theo đường bưu điện.

5- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

– Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật/Báo cáo kinh tế – kỹ thuật điều chỉnh hoặc Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán điều chỉnh theo mẫu;

– Báo cáo kết quả thẩm tra phục vụ thẩm định, kèm kết quả thẩm tra (nếu có);

– Hồ sơ Báo cáo kinh tế – kỹ thuật (được lập theo quy định tại Điều 55 của Luật Xây dựng 2014) hoặc Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công gồm thuyết minh và bản vẽ đối với công trình sử dụng vốn khác (không yêu cầu trình dự toán đối với công trình sử dụng vốn khác);

– Các văn bản pháp lý, tài liệu liên quan, gồm:

+ Văn bản quyết định hoặc chấp thuận về chủ trương đầu tư;

+ Nhiệm vụ khảo sát được chủ đầu tư phê duyệt (nếu có khảo sát);

+ Nhiệm vụ thiết kế được chủ đầu tư phê;

+ Quy hoạch xây dựng chi tiết được phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch trong trường hợp chưa có quy hoạch xây dựng chi tiết được phê duyệt hoặc tổng mặt bằng được chấp thuận; phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình xây dựng theo tuyến;

+ Các văn bản thỏa thuận đấu nối, thông tin về hạ tầng kỹ thuật (nguồn cấp điện, thông tin liên lạc, nguồn cấp nước, hệ thống thoát nước..);

+ Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu dự án phải giải phóng mặt bằng, chỉ yêu cầu khi thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật).

+ Phương án công nghệ, kỹ thuật và thiết bị được lựa chọn (nếu có);

+ Quyết định lựa chọn và phương án kiến trúc được lựa chọn (nếu có, trường hợp có tổ chức thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc);

+ Quyết định lựa chọn nhà thầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật;

+ Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (đối với các công trình bắt buộc phải có thỏa thuận);

+ Các văn bản liên quan đến quyền sử dụng đất hợp pháp của chủ đầu tư;

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận (nếu có, đối với các dự án phải đánh giá tác động môi trường, hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường theo Luật Môi trường);

+ Hồ sơ thẩm duyệt về thiết kế phòng cháy, chữa cháy của Cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy (nếu có);

+ Tài liệu khảo sát xây dựng; hồ sơ khảo sát, đánh giá hiện trạng chất lượng công trình đối với dự án sửa chữa, cải tạo;

+ Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát (nếu có khảo sát), thiết xây dựng;

+ Bản sao chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức lập dự án, thiết kế cơ sở, khảo sát. Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm và chủ trì thiết kế;

+ Các tài liệu cần thiết khác có liên quan (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:

01 bộ gốc (trường hợp cần lấy ý kiến của các đơn vị liên quan, Sở Xây dựng sẽ yêu cầu người trình thẩm định bổ sung hồ sơ đối với những nội dung cần lấy ý kiến).

6- Thời hạn giải quyết:

Thời gian thẩm định được tính từ ngày Sở Xây dựng nhận được hồ sơ hợp lệ, như sau: Không quá hai mươi (20) ngày.

7- Đối tượng thực hiện TTHC: Người đề nghị thẩm định.

8- Cơ quan thực hiện TTHC:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.

9- Kết quả thực hiện TTHC:

– Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện để thẩm định: Văn bản thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế – kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh và thuyết minh, bản vẽ thiết kế có đóng dấu thẩm định của Sở Xây dựng.

– Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để thẩm định: Thông báo dừng thẩm định của Sở Xây dựng.

10- Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật /Báo cáo kinh tế – kỹ thuật điều chỉnh hoặc thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh theo Mẫu số 04, Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

– Công văn thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế – Kỹ thuật điều chỉnh theo Mẫu số 05, Phụ lục II của Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Công văn thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng/thiết kế và dự toán xây dựng điều chỉnh theo Mẫu số 07, Phụ lục II của Nghị định 59/2015/NĐ-CP;

– Báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo kinh tế – kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế – kỹ thuật điều chỉnh theo Mẫu số 02, Phụ lục I của Thông tư số 18/2016/TT-BXD;

– Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế và dự toán của Báo cáo kinh tế – kỹ thuật/Báo cáo kinh tế – kỹ thuật điều chỉnh theo Mẫu số 03, Phụ lục I của Thông tư số 18/2016/TT-BXD;

– Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về kết quả thẩm tra phục vụ thẩm định theo Mẫu số 01, Phụ lục I của Thông tư 18/2016/TT-BXD.

Bấm vào đây để download bộ mẫu biểu liên quan của thủ tục này.

11- Phí, lệ phí:

– Mức thu lệ phí thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC;

– Mức thu lệ phí thẩm định phần thiết kế bản vẽ thi công (BVTC) và dự toán theo Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 210/2016/TT-BTC; Trường hợp Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn để thẩm tra phần thiết kế BVTC và dự toán thì Sở Xây dựng không thu phí thẩm định phần này.

12- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

13- Căn cứ pháp lý của TTHC:

– Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

– Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

– Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

– Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

– Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

– Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

– Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;

– Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

Rate this post

About tranhiep_116

Check Also

Bưu điện làm việc tới mấy giờ

Bưu điện làm việc tới mấy giờContents1 Bưu điện làm việc tới mấy giờ1.1 Bưu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *